Obchodní podmínky A  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dokumenty ke stažení ve formátu pdf: Obchodní podmínky , Zásady ochrany osobních údajů,  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Letáky NEURA exkluzivně  a NEURA realizováno v poslední době zde. 

Při vyplnění formulářů na www.neura.cz zájemce souhlasí v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) se zpracováním svých osobních údajů a s využitím elektronického kontaktu, které poskytuje dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán např. na e-mailu neura@neura.cz . Více informací v Obchodních podmínkách .

1)  OBCHODNÍ PODMÍNKY:  

Při uzavření exkluzivní smlouvy o prodeji / pronájmu zajišťujeme pro majitele následující služby a úkony:

 • návštěva nemovitosti naším pracovníkem a pořízení fotodokumentace
 • zaměření nemovitosti, provedení situačního nákresu
 • konzultace a doporučení ceny s přihlédnutím k přání klienta i možnostem trhu
 • stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro dědictví (v ceně provize při uzavření exkluzivní smlouvy, jinak za 2.000 Kč + DPH)
 • zpracování pořízených dat do nabídkového listu
 • inzerce na firemním webu a umístění nabídky na největší realitní servery
 • možnost inzerce v odborných časopisech
 • možnost umístění nabídky na zahraničních serverech včetně zajištění překladu
 • přímá nabídka nemovitosti klientům z naší databáze
 • pravidelné sledování statistických dat návštěvnosti nemovitosti na serverech a jejich vyhodnocení
 • evidence každého volajícího zájemce
 • předvedení nabídky včetně fotodokumentace zájemcům v kanceláři NEURA, s. r. o. 
 • zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci 
 • evidence průběhu a výsledku každé prohlídky
 • bezplatné právní poradenství v oblasti prodeje a pronájmů nemovitostí
 • poradenství při řešení daňových dopadů při prodeji / pronájmu nemovitosti
 • vypořádání spoluvlastnických vztahů a užívacích práv
 • v případě vážného zájemce vypracování a návrh kupních, popř. nájemních a jiných smluv
 • odsouhlasení smluv stranami popř. provedení změn ve smlouvách
 • spolupráce s bankami a dalšími finančními institucemi pro získání hypotéky
 • součinnost s místními, stavebními a dalšími úřady a institucemi
 • spolupráce s renomovanou právní kanceláří, příp. notáři a bankami při uložení peněz do úschovy či na vázaný účet
 • podpisy smluv a možnost dalších jednání stran v kanceláři NEURA, s. r. o.
 • zajištění všech úkonů vyplývajících ze zákona na katastrálních úřadech
 • ověření stavu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí, poradenství při nutnosti opravy
 • vypracování znaleckého posudku 
 • spolupráce při zajištění vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 • příprava předávacího protokolu a osobní přítomnost při předání nemovitosti včetně převodu médií

Za tyto služby a úkony fakturujeme při prodeji provizi ve výši 5 % z kupní ceny + DPH, při pronájmu provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu + DPH účtovanou nájemci i pronajímateli . Při vyhledání nemovitosti a obstarání koupě mimo nabídku naší RK 3 % z kupní ceny + DPH .

Spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení případných sporů. Příslušným orgánem k takovému řešení je ČOI (bližší informace na www.coi.cz ) .

Poučení spotřebitele včetně formuláře o odstoupení od smlouvy (ke stažení ve formátu .pdf) ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni, stejně jako tisíce našich klientů.

       NEURA, s. r. o.  u jednotlivých nabídek  uvádí informace nabyté od vlastníků nemovitostí a za jejich správnost či úplnost nenese odpovědnost.

 

2)   ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení klienti,

naše společnost NEURA, s. r. o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu veškerých Vašich údajů při jejich zpracování.

Společnost NEURA, s. r. o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je realitní kancelář  NEURA, s. r. o.  se sídlem U Písecké brány  22/255, 160 00 Praha 6 - Hradčany, IČ: 62 58 38 67, DIČ: CZ62583867.

 Naše služby provozujeme také prostřednictvím našich webových stránek www.neura.cz  a www.sreality.cz a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme ?

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • titul, jméno a příjmení,
 • rodné číslo, příp. datum narození,
 • rodinný stav,
 • trvalé bydliště/poštovní adresa,
 • emailová adresa, telefonický kontakt,
 • bankovní spojení,
 • ·obchodní firma, název, IČ, DIČ,

případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě (údaje o nabízených/ kupovaných/ prodávaných nemovitostech)

Informace o Vás také můžeme získat z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáváme i další údaje jako např. IP adresy a případně i jiné on-line identifikátory.

Proč osobní údaje zpracováváme ?

Osobní údaje zpracováváme za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání Správce, tj. k činnostem přímo či nepřímo souvisejícím se zprostředkovatelskou činností Správce, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro  marketingové  a  obchodní  účely (včetně  zasílání obchodních  sdělení formou sms  či e-mailem), za účelem vymáhání pohledávek společností, pro zlepšování kvality poskytovaných služeb, příp. pro řešení reklamací.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku zadání poptávky/nabídky či žádosti o poskytnutí informací k nabízeným nemovitostem. V takovém případě nám dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

 Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu ?

V některých situacích ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, například když s námi vstoupíte v jednání, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy či v okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat ?

Údaje o Vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám e-maily zasílali.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail neura@neura.cz.

Při zasílání nabídek máte v rámci každého e-mailu možnost toto zasílání do budoucna odmítnout - odvolat svůj Souhlas.

Jak máme Vaše osobní údaje zabezpečené ?

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje. Všechna data jsou uložena v datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními. K ochraně dat používáme moderní technologie a realizujeme veškerá možná opatření, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování na našich webových stránkách budeme používat certifikát SSL.

Na naše servery nejsou ukládána žádná citlivá data.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup ?

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, naši makléři, provozovatelé našich IT systémů a serverů, IT správce, naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí a mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po dobu nezbytně nutnou.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat ?  

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat e-mailem na neura@neura.cz .

Tímto Vaším odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Poučení o Vašich právech

Upozorňujeme Vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
 5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.  Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.  Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.  Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu. 

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na neura@neura.cz nebo na tel. čísle: +420 224 324 260 -1, prostřednictvím datové schránky ezy6jsw, osobně nebo poštou na adrese: U Písecké brány 22/255, 160 00 Praha 6 - Hradčany.

 

Exported from REALKO